การตรวจขั้น 5 ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 24 มีนาคม 55 ทางโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ได้เป็นเจ้าภาพ จัดงานการตรวจขั้น 5 ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นควมรู้ชั้นสูง
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13