262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

Created with Sketch.

– ข่าวประชาสัมพันธ์ –

บทความ/กิจกรรม/เผยแพร่ผลงาน

ประกาศ(ล่าสุด) / ประกวดราคา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภท ห้องเรียนทั่วไป
ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป
ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ม.1

ประกาศรายชื่อผู้มีสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภท ห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ม.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4

ง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1

ง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภท ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ชื่นชมยินดี

บทความ/กิจกรรม/เผยแพร่ผลงาน

รอบรัว ฟ้าเหลือง

ประกาศ(ล่าสุด) / ประกวดราคา

ประกาศแนวปฏิบัติของโรงเรียน
ช่วงสถานการณ์ Covid-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียน บ้านห้วยไทรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต2

Read More »

ประกาศโรงเรียน

ข่าวสารทั่วไป

.

สื่อการสร้างบทเรียนออนไลน์

workshop 1 การสมัคร

workshop 2 การสร้างรายวิชา

workshop 3.1 การจัดการ profile

workshop 3.2 การตั้งค่ารายวิชาที่สอน

workshop 4.2 การจัดการหัวข้อรายวิชา