262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อโรงเรียน                     สิเกาประชาผดุงวิทย์

                                 Siaoprachaphadungwit school 

เครื่องหมายประจำโรงเรียน  ช่อชัยพฤกษ์    เปลวเทียน   มงกุฎ

ปรัชญา                        สุวิชาโน  ภวํ  โหติ  ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ

คำขวัญโรงเรียน               พากเพียร  เรียนดี  มีวินัย  น้ำใจงาม

สี/สัญลักษณ์                 สีเหลือง ฟ้า

         ความหมาย     สีเหลือง    หมายถึง    ผู้มีจิตบริสุทธิ์  ย่อมมีความเจริญ

            สีฟ้า        หมายถึง     ผู้มีความงอกงามด้วยปัญญา

อักษรย่อ                       ส.ป.

อัตลักษณ์ของโรงเรียน      พากเพียร  เรียนดี  มีวินัย  น้ำใจงาม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน     บรรยากาศเด่น  เน้นความสะอาด