262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางทิพาภรณ์  ประจวบไพบูลย์

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสุรเชษฐ์  ช่วยดู

ครูชำนาญการ