262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

นางนุชรี  ตั้งเคี้ยน

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสายัณต์  พรหมมี

ครูชำนาญการ

นายปรัชญา  กาสุวรรณ์

ครู คศ.1

นางสาวเสาวลักษณ์  นาคะสุวรรณ์

ครูผู้ช่วย

 

นางสุมาลี  นุ่นเกษ

ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอน