262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางเกสร  ปิยดิลก

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางเมตตา  จันทโท

ครูชำนาญการ

นายบุญภาส  สีสองสี

พนักงานราชการ

นางศิริวรรณ  ทองนวน

ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอน