262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวพิชชาภา  คงแก้ว

ครู ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้