262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวอังคณา  พิชยดนย์

ครู ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายนิมิตร  กิ่งเกาะยาว

ครูชำนาญการ

นางพานี  กิ่งเกาะยาว

ครูชำนาญการ

นางทิพาภรณ์  ประจวบไพบูลย์

ครู คศ.1

 

นายณฐพร  นุราช

ครู คศ.1

นางสาวศุภษร  จันทร์ศักดิ์รา

ครู คศ.1

นางนูรีย๊ะ  บ่าวเบ็ญหมัด

ครูผู้ช่วย

นายศรัณยู  อุมา

ครูสอนศาสนาอิสลาม