262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางสาวเนตรชนก  ตูลเพ็ง

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวดรุโณทัย  แสงอรุณ

ครูชำนาญการ

นางสาวพัลลภา  บุญรังษี

ครู คศ.1

นางสาวธัญญลักษณ์  แดงช่วง

ครู คศ.1

 

นางกนกวรรณ  ส่อสืบ

ครู คศ.1

นายวิวัฒน์  หอยสงข์

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นางสาวเสาวลักษณ์  นวนทอง

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติการสอน