262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัจฉรา  ก๊กแก้ว

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางกนกทิพย์  สามห้วย

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวันชัย  บัวทอง

ครูชำนาญการ

นางลัดดา  ดวดไธสง

ครูชำนาญการ

 

นายภาพตะวัน  เสมสัน

ครู คศ.1

นางสาวพรพรรณ  คงรักษ์

ครู คศ.1

นางสาวนพมาศ  สุวรรณสิงห์

ครู คศ.1

 

Miss.Mallael Watawat

ครูต่างชาติ

Miss.Gina Bulay Duro

ครูต่างชาติ

นางสาวจริยา  ยุทธพงศ์

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติการ