262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นางสาวพรศิริ  คงชู

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางปัทมา  แก้วเจริญ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฉันทนา  ทองหอม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุมล  ขาวล้วน

ครูชำนาญการ

 

นายอับดุลวาฮับ  ชุมสาแหละ

ครู คศ.1