262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางลิวัสยา โอทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ์

ครูชำนาญการ

นางศุภวรรณ หมั่นทวี

ครูชำนาญการ

นางสาวฮ่าหลีม๊ะ บิลรัตน์แก้ว

ครูชำนาญการ

 

นางสาวภณิชชา  ชมอินทร์

ครู คศ.1

นางเสาวลักษณ์  รักใหม่

ครูชำนาญการ

นางสาววิญารัตน์ คงจันทร์

ครูชำนาญการ

 

นางสาวอัญชลี ทองบุรี

ครูชำนาญการ

นายสันติพร  ส่อสืบ

ครู คศ.1

นางสาวกาญชนา  เสพคง

ครู คศ.1