262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.สมชาย อินทรโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

นายสุริยา สารทิพย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

 

นายวัฒนา ชูประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

 

นายนิมิตร กิ่งเกาะยาว

ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานบริหารบุคคล

นายสายัณต์  พรหมมี

ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางกนกทิพย์ สามห้วย

ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานการเงินและพัสดุ


นางปัทมา แก้วเจริญ

ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ

นายศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ์

ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางศุภวรรณ หมั่นทวี

ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวสุมล ขาวล้วน

ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานธุรการ

นางสาวเนตรชนก ตูลเพ็ง

ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานชุมชนและภาคีเครือข่าย