262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

ประวัติโรงเรียน

  • ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

 

         โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์   สังกัดกรมสามัญกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1ตำบลบ่อหิน  อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2521 เป็นต้นมาโดยมีชื่อว่า “โรงเรียนประชาผดุงวิทย์” โดยมี นายสิรัตน์ สุทธิดารา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นท่านแรก อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านบ่อหินสังกัดการประถมศึกษาอำเภอสิเกา เป็นสถานที่เรียนในขณะนั้น ต่อมาด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในอำเภอสิเกา ซึ่งมีคุณประกิจ  รัตตมณี และ นายบุศย์ เกลี้ยงช่วย เป็นผู้นำในการหาเงินมาบริจาค ให้แก่โรงเรียน ซื้อที่ดิน จำนวน 36 ไร่และย้ายมาใช้สถานที่ในปัจจุบัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2524

            และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น”โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์”ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ และ ความร่วมมือของประชาชนทุกคนในอำเภอสิเกา ทำให้โรงเรียนมีผลงานต่างๆ และได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับดังนี้

ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2527 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ให้นายระวี  บูรณธัญรัตน์ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์แทน และนายสิรัตน์ สุทธิดารา ไปรักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวังวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง

          ปีการศึกษา 2529 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กของ กรมสามัญ-ศึกษา         
          ปีการศึกษา 2533 นายรังสฤษฎ์ มณีศรี มารักษาการแทนอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ แทน นายระวี บูรณธัญรัตน์ ซึ่งไปรักษาการตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง จังหวัดตรัง
         ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

         ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างหอประชุม จำนวน 1 หลัง

         ปีการศึกษา 2535 นายสมพงษ์ แคนยุกต์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์แทนนายรังสฤษฎ์ มณีศรี ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 7 กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 4

          ปีการศึกษา 2536 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก และนักเรียนจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) รุ่นแรกในปีการศึกษา 2538 หรือ(ปี พ.ศ. 2539)

          ปี พ.ศ. 2537 นายศักรินทร์       จริงจิตร ย้ายมารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์แทนนายสมพงษ์ แคนยุกต์ ซึ่งย้ายไปรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

          ปีพ.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 324 ล/27 จำนวน 1 หลัง และหอพักนักเรียนจุได้ 35 คน จำนวน 1 หลัง

          ปีการศึกษา 2538 ได้รับการปรับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน จากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้รับรางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง

          ปีการศึกษา 2540 นายสุชาติ จริงจิตร ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ แทนนายศักรินทร์ จริงจิตร ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวนการโรงเรียนคลองปางวิทยาคม

          ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้รับรางวัลแต่งตั้งให้เป็นศูนย์พัฒนาวิชาคอมพิวเตอร์ จังหวัด

          ปีการศึกษา 2540 นายสุชาติ  จริงจิตร ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ แทนนายศักรินทร์ จริงจิตร ซึ่งย้ายไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลองปางวิทยาคม

          ปีการศึกษา 2544 นายเกริกชัย  ไชยกาญจน์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ แทนนายสุชาติ  จริงจิตร ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประเหลียนผดุงศิษย์

                   ปีการศึกษา 2547 นายสมบูรณ์  คงบุญ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ แทนนายเกริกชัย  ไชยกาญจน์  ซึ่งเข้าสู่โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

                   ปีการศึกษา 2554 นายอุทิศ  วัฒนกุล  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ แทนนายสมบูรณ์  คงบุญ  ซึ่งเข้าสู่โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

          ปีการศึกษา 2556 นายสุธรรม  ใส้เพี้ย  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ แทนนายอุทิศ  วัฒนกุล  ซึ่งเข้าสู่โครงการเกษียณอายุราชการ

          ปีการศึกษา 2559 นายสมนึก  อ้นเพ็ชร  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ แทนนายสุธรรม  ใส้เพี้ย ซึ่งเข้าสู่โครงการเกษียณอายุราชการ

          ปีการศึกษา 2561 นายสมชาย  อินทรโชติ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ แทนนายสมนึก  อ้นเพ็ชร ซึ่งเข้าสู่โครงการเกษียณอายุราชการ