ภาคเพียร เรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม

องค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นสากล  ชุมชนร่วมมือประสาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี เก่งดีมีคุณธรรม  เลิศล้ำธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.

ข่าวฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

เอกสารงานส่งเสริมวินัย

เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือฯ

เอกสารงานคุณธรรมฯ

กิจกรรมฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ประมวลภาพ