262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียที่ 1 ปีการศึกษา 2563

                    ด้วยโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2563 วัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจงทำความเข้าใจกับแนวปฏิบัติของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 ) เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะชีวิต และปลอดจากสารเสพติดรวมถึงอบายมุขทั้งปวง

ในการนี้ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 – 2/2 ประชุมวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08:30 – 12:00 น.

* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 – 2/5 ประชุมวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13:00 – 16:30 น.

* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/2 ประชุมวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 08:30 – 12:00 น.

* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 – 3/5 ประชุมวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13:00 – 16:30 น.

* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 – 5/2 ประชุมวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08:30 – 12:00 น.

* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 – 5/4 ประชุมวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13:00 – 16:30 น.

* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/2 ประชุมวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 08:30 – 12:00 น.

* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 – 6/4 ประชุมวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13:00 – 16:30 น.

             ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว โรงเรียนได้กำหนดให้มีการชำระเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียนทั่วไป 830.- บาท  และขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองกำชับนักเรียนให้แต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อยในวันประชุม (นักเรียนที่มาจากโรงเรียนอื่นสามารถแต่งชุดนักเรียนของโรงเรียนนั้นได้) และให้เตรียมกระเป๋าหรือถุงผ้าสำหรับใส่หนังสือและอุปกรณ์การเรียนกลับบ้านด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น