262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โดยใช้แบบฝกทักษะพัฒนาการเรียนรู้ออนไลน์เรื่องการแบ่งปันข้อมูล