262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13