262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยไพทอน วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562