262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแยกตัว ประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3