262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

รายงานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์