262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

เดือน: พฤษภาคม 2021

ตารางเรียนออนไลน์ (ตารางเรียนปกติ)

เข้าห้องเรียนออนไลน์ผ่าน QR Code ต่อไปนี้

การกรอกข้อมูลรายงานตัวล่วงหน้า ผ่านระบบออนไลน์

         ด้วยโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  กำหนดให้มีการ…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์สังกัดส านักงานเขตพื้น…
Read more

กำหนดการรับอุปกรณ์การเรียน

การรับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในก…
Read more