262 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
075-291-075
info@sikaopracha.ac.th

ผู้เขียน: sutthawat

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์สังกัดส านักงานเขตพื้น…
Read more

กำหนดการรับอุปกรณ์การเรียน

การรับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในก…
Read more

สรุปรายชื่อนักเรียนที่ต้องปรับพฤติกรรม

รายชื่อนักเรียนที่ต้องปรับพฤติกรรม

การตรวจทรงผม ประจำเดือนมีนาคม 2564

ฝ่ายกิจการนักเรียนกำหนดการตรวจทรงผมประจำเดือน ทุกๆ วันจ…
Read more

ทดลองเปิดเรียนตามปกติ (Onsite)

ประกาศโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ เรื่อง การทดลองเปิดเร…
Read more

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียที่ 1 ปีการศึกษา 2563

                    ด้วยโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  กำ…
Read more